Terms and Conditions

Kristal Clinics is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334834 en is gevestigd aan de Weena-Zuid 152, 3012 NC Rotterdam

+ - Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Drs. Samana Clinics is een Beslotn Vennootschap. Onder Drs. Samana Clinics wordt tevens verstaan de daarin werkzame gecertificeerde medici door Drs. Samana Clinics ingehuurde derden.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep bedrijf.
 4. Cliënt: de Opdrachtgever die een behandelingsovereenkomst aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten aan Cliënt aanbiedt, hierna: Drs. Samana Clinics.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Cliënt tot het verrichten van Botox, Fillers, Russische Draadlift en Skin Therapy Behandelingen door Drs. Samana Clinics. Meer over onze kliniek in Rotterdam vind je op de pagina Over ons.
 7. Behandelingen: de behandelingen die Drs. Samana Clinics aanbiedt zijn filler- en botoxbehandelingen en skin therapy.
 8. Opdracht: de uitvoering van de behandelovereenkomst door Drs. Samana Clinics terzake van de door de klant aangevraagde behandeling(en).
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot behandeling waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven aan Drs. Samana Clinics.
 10. Website: de website, die Drs. Samana Clinics gebruikt is drsamana.nl

+ - Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drs. Samana Clinics, elke overeenkomst tussen Drs. Samana Clinics en Cliënt en op elke dienst en/of product dat door Drs. Samana Clinics wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Drs. Samana Clinics, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Drs. Samana Clinics aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Drs. Samana Clinics is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Cliënt.
 4. Indien een meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk geheel nietig zijn worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

+ - Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Drs. Samana Clinics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Drs. Samana Clinics gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Drs. Samana Clinics is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Drs. Samana Clinics het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Drs. Samana Clinics gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Drs. Samana Clinics niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden in offertes van Drs. Samana Clinics zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Drs. Samana Clinics niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Drs. Samana Clinics heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.
 8. Indien meerdere Opdrachtgevers en/ Cliënten samen een opdracht plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere opdrachten worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke Cliënten aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

+ - Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een opdracht aan Drs. Samana Clinics geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen tot het verrichten van cosmetische handelingen.
 2. Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:
  1. De leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
  2. Voorafgaand aan de behandelovereenkomst duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de behandeling, kosten van de behandeling en wijze van betaling en de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen, tijdstip van behandeling;
  3. Ingeval van begeleiding, opvang en/ bereikbaarheid, Cliënt de instructies opvolgt.
  4. Op de hoogte is van de contactpersoon bij Drs. Samana Clinics ingeval van complicaties, en direct contact opneemt zoals besproken tijdens de instructies.
  5. Het behandelingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld (anamneseformulier);
  6. Alle vragen over de behandeling gesteld en beantwoord zijn.
 3. Drs. Samana Clinics is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Drs. Samana Clinics aan Cliënt.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 7. Tijdens de intake is Opdrachtgever verplicht om de gegevens van de contactpersoon op te geven alsmede diens bereikbaarheid.

+ - Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Drs. Samana Clinics zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Drs. Samana Clinics niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Glam Injectables, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Drs. Samana Clinics is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

+ - Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/ aangevuld dient te worden is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Drs. Samana Clinics is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Drs. Samana Clinics Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerkzaamheden.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Drs. Samana Clinics de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Drs. Samana Clinics gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

+ - Artikel 7 Nakoming van de overeenkomst

 1. Drs. Samana Clinics kan de overeenkomst schorsen indien Opdrachtgever en/ Cliënt het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, niet meewerkt of onvoldoende informatie heeft verstrekt waardoor Drs. Samana Clinics geen aanvang kan maken met de uitvoering van de behandelingen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld sprake is van een doordat Opdrachtgever niet niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Drs. Samana Clinics er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Drs. Samana Clinics recht op een redelijke verlenging van de behandeling op te starten, uit te voeren afronden. Drs. Samana Clinics is nimmer gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan opdrachtgever en/ Cliënt tengevolge van de vertraging.
 3. Zowel Opdrachtgever als Drs. Samana Clinics kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk of schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd de betreffende onderneming eindigt door liquidatie anders dan het samenvoegen reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Drs. Samana Clinics nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/ schadevergoeding. Drs. Samana Clinics is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

+ - Artikel 8 Annulering afspraak

 1. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden. In dat geval wordt de aanbetaling terugbetaald. Wij houden enkel de transactiekosten in.
 2. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Drs. Samana Clinics als leidend.
 3. Drs. Samana Clinics zal ingeval van opzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken

+ - Artikel 9 Verplichtingen Kristal Clinics

 1. De artsen van Drs. Samana Clinics kunnen bij de behandeling gebruik maken van medicijnen en andere medische hulpmiddelen die geregistreerd zijn.
 2. Indien Cliënt verzoekt om een second opinion, is Drs. Samana Clinics verplicht om dit verzoek op te volgen. Drs. Samana Clinics zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Cliënt.
 3. De behandelend artsen van Drs. Samana Clinics handelen conform de op hen rustende zorgplichten van een goed opdrachtnemer, alsmede de eisen en richtlijnen die conform de pressionele standaard van de beroepsgroep gelden.
 4. Drs. Samana Clinics houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzamelt over onder meer evt. medicatiegebruik, de uitgevoerde behandeling(en), resultaten, klachten en overige relevante informatie.

+ - Artikel 10 Verplichtingen Cliënt

 1. Opdrachtgever en/ Cliënt is verplicht mee te werken op eerste verzoek van Drs. Samana Clinics.
 2. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de behandeling, dient dit vooraf besproken te worden met de desbetreffende arts.
 3. Cliënt dient zo spoedig mogelijk Drs. Samana Clinics te informeren indien Cliënt een reeds geplande afspraak niet kan nakomen.

+ - Artikel 11 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief btw. De getoonde prijzen dienen op locatie van Drs. Samana Clinics bij voorkeur per Pin betaald te worden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden al is Contant ook mogelijk.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er in termijnen betaald worden indien en voor zover Drs. Samana Clinics uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven. In welk geval het openstaande bedrag per factuur binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald dient te zijn.

+ - Artikel 12 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/ zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

+ - Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Drs. Samana Clinics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Drs. Samana Clinics de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@drsamana.nl
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Drs. Samana Clinics verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Drs. Samana Clinics tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Drs. Samana Clinics op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

+ - Artikel 14 Opschorting

 1. Drs. Samana Clinics heeft het recht om de ontvangen door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Drs. Samana Clinics is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Drs. Samana Clinics is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

+ - Artikel 15 Overmacht

 1. Drs. Samana Clinics is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Drs. Samana Clinics wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Drs. Samana Clinics, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Drs. Samana Clinics zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Drs. Samana Clinics buiten haar invloedssfeer vallen (voorzien en onvoorzien) die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan één maand, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

+ - Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/ uitvoeren van behandelingen door Drs. Samana Clinics leidt tot aansprakelijkheid van Drs. Samana Clinics, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.
 2. Drs. Samana Clinics is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/ geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Drs. Samana Clinics geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Drs. Samana Clinics per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Drs. Samana Clinics is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is kan zijn van enig handelen nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/ onjuiste) informatie op de website die van gelinkte websites.
 5. Drs. Samana Clinics is niet verantwoordelijk voor fouten en/ onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Drs. Samana Clinics staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Drs. Samana Clinics verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Drs. Samana Clinics sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Drs. Samana Clinics vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Drs. Samana Clinics binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

+ - Artikel 17 Geheimhouding

 1. Drs. Samana Clinics en Opdrachtgever/Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt worden er geen gegevens van Cliënt aan Opdrachtgever verstrekt.
 2. Indien Drs. Samana Clinics Opdrachtgever en/ Cliënt op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet bevoegde rechter aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Drs. Samana Clinics zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Drs. Samana Clinics niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Drs. Samana Clinics en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

+ - Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Drs. Samana Clinics berusten uitsluitend bij Drs. Samana Clinics en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Drs. Samana Clinics rusten te openbaren en/ te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drs. Samana Clinics. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Drs. Samana Clinics opgeleverde zaken, dient Drs. Samana Clinics expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Drs. Samana Clinics rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Drs. Samana Clinics is gerechtigd om de beelden die zij gemaakt heeft van Cliënten, welke een behandeling hebben ondergaan, op haar website en/ social media kanalen plaatsen ten behoeve van eigen promotie en/ publiciteit met (voorafgaande) expliciete toestemming van de Cliënt.

+ - Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/ bescheiden die hij aan Drs. Samana Clinics verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Drs. Samana Clinics van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Drs. Samana Clinics voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, sofware of informatiedragers aan Drs. Samana Clinics verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

+ - Artikel 20 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever en/ Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening, de totstandkoming en/ uitvoering van de behandelingsovereenkomst van Drs. Samana Clinics is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@drsamana.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/ toegelicht zijn, wil Drs. Samana Clinics de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Drs. Samana Clinics zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/ Cliënt een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg. Dat kan via info@klachtenportaalzorg.nl via het digitale klachtenformulier op klachtenportaalzorg.nl.
 5. In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor klachtenbehandeling en geschiloplossing.

+ - Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Drs. Samana Clinics en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Drs. Samana Clinics kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Drs. Samana Clinics en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in Rotterdam.